Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel internetového obchodu

Provozovatel internetového obchodu na stránkách www.kit-invest.cz/eshop je společnost KIT Invest Trading spol. s r.o.

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kit-invest.cz/eshop, který je provozován KIT Invest Trading spol. sr.o., IČ:46350616, se sídlem Rumunská 655/9, 46001 Liberec, zaps. v OR vedeném krajským soudem v Ústí n/L, oddíl C, vložka 3539Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi KIT Invest Trading spol. sr.o., IČ:46350616, se sídlem Rumunská 655/9, 46001 Liberec, zaps. v OR vedeném krajským soudem v Ústí n/L, oddíl C, vložka 3539 (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Sídlo společnosti
KIT Invest Trading spol. s r.o.
Žitavská 56/50
460 01 Liberec
Česká republika
IČO: 46350616
DIČ: CZ46350616
bankovní spojení:Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: 4635061622/5500
IBAN: CZ5855000000004635061622

2. Definice

a. Prodávající
Prodávajícím je (společnost) KIT Invest Trading spol. sr.o., IČ:46350616, se sídlem Rumunská 655/9, 46001 Liberec, zaps. v OR vedeném krajským soudem v Ústí n/L, oddíl C, vložka 3539.

b. Kupující
Kupujícím je pouze podnikatel s přiděleným IČ.
Podnikatelem se rozumí:
osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),
osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních
předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a
osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito
VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

3. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka 

Přejít nahoru